Epatite B Monovalente

Epatite B Monovalente

Engerix B20 - GlaxoSmithKline

Vaccino (adsorbito) (rDNA) dell’epatite B (HBV)