Monovalent hepatitis B

Monovalent hepatitis B

Engerix B20 - GlaxoSmithKline

Hepatitis B (adsorbed) vaccine (rDNA) (HBV)