DDL 770 - נוסח הצעת החוק - הוראות למניעת חיסונים

DDL 770 - נוסח הצעת החוק - הוראות למניעת חיסונים

הצעת חוק 770 מיוזמת הסנאטורים פטואנלי, רומיאו, סילרי, קסטלון ופרגולנט הועברה לנשיאות ב- 7 באוגוסט 2018.


חוק הצו 7 ביוני 2017, נ. 73, הומר, עם שינויים, על פי חוק 31 ביולי 2017, נ. 119, המכיל "הוראות דחופות בנושא מניעת חיסונים, מחלות זיהומיות וסכסוכים הנוגעים למתן תרופות", שנקבעו בסעיף 1, פסקאות 1 ו- 1-ביס, כי עבור קטינים בגילאי אפס עד שש עשרה שנים ולכל קטינים זרים ללא ליווי, חיסונים הם חובה וללא עלות, על סמך האינדיקציות הספציפיות של לוח החיסונים הלאומי עבור כל קבוצת לידה: אנטי-פוליומיאליטיס; אנטי-דיפטריה; אנטי-טטנוס; אנטי הפטיטיס B; מדכא שיעול; אנטי-המופילוס שפעת מסוג b; חצבת; רובלה; חזרת; אבעבועות רוח.

סעיף 1, פיסקה 1-quater, קובע גם כי האזורים והמחוזות האוטונומיים של טרנטו ובולצנו מבטיחים אספקה ​​חינמית ופעילה של חיסונים: אנטי-מנינגוקוק B; אנטי-מנינגוקוקלי C; חיסונים פנאומוקוק; rotavirus.

סעיף 3, פיסקה 3, לחוק הגזירה הנ"ל (מה שנקרא צו "לורנזין") קבע במפורש כי לשירותי חינוך לילדים ולגנים, לרבות בתי ספר פרטיים שאינם שווים, הגשת תיעוד המוכיח כי מתבצעים חיסונים חובה היא דרישת גישה. לגבי תארים אחרים של חינוך ולמרכזי ההכשרה המקצועית האזורית, הצגת התיעוד הנ"ל אינה מהווה דרישה לגישה לבית הספר או למרכז או לבחינות.

הוראה זו מכוונת להסיר את ההוראות בנושא מניעת חיסונים.

סעיף 1 קובע את מטרות הצעת החוק: להבטיח את ההגנה על בריאות הציבור באמצעות קידום חיסונים בהתאם להמלצות ארגוני הבריאות הבינלאומיים; להבטיח אספקה ​​מלאה ואחידה של שירותי חיסון ברחבי הארץ; להבטיח יישום ועדכון של מרשם החיסונים הלאומי.

סעיף 2 קובע כי התוכנית הלאומית למניעת חיסונים (PNPV), בעלת משך חמש שנים, מזהה ומעדכנת מעת לעת את תקני האיכות המינימלית הספציפית של פעילויות חיסון, את היעדים שיש להשיג ברחבי השטח הלאומי.

סעיף 3 מכיל אמצעים ליישום התוכנית הלאומית למניעת חיסונים.

סעיף 4 מסדיר את תפקודו של מרשם החיסונים הלאומי, המכיל את הנתונים הנוגעים לנבדקים המחוסנים ולהיות נתון לחיסון, לנבדקים המשמיטים או מבדילים את החיסונים שסיפק ה- PNPV, ביחס לתנאים קליניים מתועדים ספציפיים, המעידים על ידי הרופא רופא כללי או הבחירה החופשית של רופא ילדים, כמו גם המינונים וזמני מתן החיסונים שבוצעו וכל השפעה לא רצויה, הזורמת לרשת הלאומית לבדיקת רוקחות. מרשם החיסונים הלאומי מעמיד לרשות האזורים והמחוזות האוטונומיים טרנטו ובולצנו, ברמה המרכזית, מידע הנוגע לחיסונים המתבצעים באזור או במחוז אוטונומי שאינו זה של מגורים וכן חיסונים שביצע המטופל. שעבר מאזור או מחוז אוטונומי לאיזור או מחוז אוטונומי אחר.

סעיף 5 מכיל התערבויות במקרה חירום בריאותי או פגיעה בחסינות הקבוצתית. אמורה להתקיים אימוץ תוכניות התערבות יוצאת דופן אם יזהו חריגות משמעותיות מהיעדים שנקבעו על ידי ה- PNPV כחלק מהניטור של כיסוי החיסון שבוצע על ידי משרד הבריאות לחצי שנה, כך שייצר את הסיכון לפגיעה ב חסינות קבוצתית. תוכניות אלה כוללות, במידת הצורך, את החובה לבצע חיסון אחד או יותר עבור קבוצות לידה מסוימות או עבור אנשי מקצוע בתחום הבריאות, על מנת להשיג ולשמור על כיסוי חיסון בטיחותי. אי מילוי ההתחייבויות המוטלות על ידי תכניות ההתערבות יוצאת הדופן כרוך בהטלת סנקציה מנהלית ממונית בין 100 אירו ל 500 אירו.

תוכניות התערבות חריגות צפויות: באופן זמני, על בסיס לאומי, אזורי או מקומי, ביחס לנתונים הכלולים במרשם החיסונים הארצי, תדירות מוסדות החינוך של מערכת החינוך הארצית, בתי ספר פרטיים שאינם שווים, שירותי חינוך לילדים ומרכזי הכשרה מקצועית אזורית לאחר מתן חיסון אחד או יותר; לבקש ממנהלי בתי הספר במוסדות החינוך במערכת החינוך הארצית ובתי ספר פרטיים שאינם שווים, כמו גם האחראים על מרכזי הכשרה מקצועית ושירותי חינוך ילדים לנקוט בכל האמצעים המתאימים לשמירה על בריאותם של תלמידים ללא חיסון , גם להבטיח כי נבדקים אלה ייכללו בשיעורים בהם קיימים רק קטינים מחוסנים או מחוסנים.

במקרה בו מתרחשים חירום בריאותי או פרקי מגיפה ספציפיים, הכוח להפעלת יחידת המשבר נותר מבוסס, כבר נקבע בסעיף 4 טרה לחוק הצו האמור של 7 ביוני 2017, n. 73, ושל רשות הבריאות לנקוט בהתערבויות דחופות על פי סעיף 117 לצו החקיקה 31 במרץ 1998, n. 112.

סעיף 6 כולל הוראות כספיות.

סעיף 7 מכיל ביטולים וכללים סופיים. חוק הצו האמור של 7 ביוני 2017, לא. 73, ביחס למניעת חיסונים, החל מיום כניסתו לתוקף של תוכנית לאומית ראשונה למניעת חיסונים הנזכרת בסעיף 2 להוראה זו, למעט סעיף 3 לסעיף 4-ביס (חיובים הנובעים מ מרשם ארצי של חיסונים ומאמרים 4-ter (יחידת משבר), 5-bis (מחלוקות בדבר הכרה בנזק כתוצאה מחיסונים וניהול תרופות), 5-ter (הגדרת נהלי הרענון לנפגעים מ עירויים או ממוצרי דם נגועים או מחיסונים חובה) וחמישה חמניות (שיפוי לטובת נבדקים שנפגעו מסיבוכים בלתי הפיכים כתוצאה מחיסונים).

סעיף 7 שומר על הביטולים שכבר נקבעו בצו לורנצין ובמיוחד:

 1. סעיף 47 לצו הנשיאות מיום 22 בדצמבר 1967, נ. 1518, שבגינם נדרשו מנהלי בתי ספר וראשי מוסדות חינוך ציבוריים או פרטיים, עם קבלתם ללימודים או לבחינות, לברר האם נערכו חיסונים וחיסונים מחייבים לתלמידים בבקשה ל הצגת הגורם המעוניין באישור היחסי, הוכחת ביצוע החיסונים וההחיסונים הנזכרים לעיל;
 2. הפסקה השנייה בסעיף 3 לחוק מס. 4 (סנקציה מנהלית של חיסון נגד פוליו חובה);
 3. הפסקה השנייה בסעיף 3 לחוק מס. 20 (סנקציה מנהלית לחיסון טטנוס חובה);
 4. סעיף 7, פיסקה 2 לחוק מיום 27 במאי 1991, מס. 165 (סנקציה מינהלית לחיסון חובה כנגד דלקת כבד נגיפית B).

ביל

סעיף 1. (מטרה)

1. מטרת חוק זה היא:

 1. להבטיח את ההגנה על בריאות הציבור באמצעות קידום חיסונים במטרה להשיג ולשמור על כיסוי חיסון בטיחותי, גם לצורך הגנה על הנבדקים שעבורם התווית החיסונים נובעת ממצבים קליניים מתועדים במיוחד, בהתאם לתנאי המלצות של גופי בריאות בינלאומיים בנושא מניעה, בקרה, חיסול ומיגור מחלות הניתנות למניעה על ידי חיסון;
 2. להבטיח אספקה ​​מלאה ואחידה של שירותי חיסון בשטח הלאומי בכדי להבטיח שוויון וגישה שווה אליהם, מתוך הכרה בכך שהשכלה ומידע בנושא מניעת חיסונים מהווים רמת סיוע חיונית (LEA) כהתערבויות עדיפות במאבק נגד רתיעה מחיסונים וכדי לייעל את כיסוי החיסון;
 3. להבטיח יישום וכתוצאה מכך עדכון מתמיד של מרשם החיסונים הלאומי בזמן מהיר ומסויים.

סעיף 2 (תוכנית לאומית למניעת חיסונים)

1. התוכנית הלאומית למניעת חיסונים (PNPV) מזהה ומעדכנת מעת לעת את תקני האיכות המינימלית הספציפית של פעילויות החיסון, את היעדים שיש להשיג ברחבי השטח הלאומי ואת הדרכים לאימות הישגיהם.

2. ה- PNPV אומץ, בהתאם להנחיות הכלולות בתוכנית המניעה הארצית, על פי הצעת שר הבריאות, לאחר התייעצות עם מכון הבריאות הגבוה, עם הסכם בכנס הקבע ליחסים בין המדינה, האזורים ו המחוזות האוטונומיים של טרנטו ובולצנו, לפי סעיף 8, סעיף 6, לחוק מס. 5, ומשך חמש שנים.

סעיף 3 (אמצעים ליישום התוכנית הלאומית למניעת חיסונים)

1. חלק מקופת החולים הלאומית, לפי סעיף 1, סעיף 34, לחוק מס. 23, מחויב למימוש היעיל של היעדים שנקבעו על ידי ה- PNPV ולהגשמת המטרות הבאות:

 1. עדכון, התאמה ותחזוקה של מערכות מידע אזוריות לממשלה והפעלת פעילויות חיסון, תוך התייחסות מיוחדת לאלו המזינות את מרשם החיסונים הארצי, המוזכרים בסעיף 4 לחוק זה;
 2. קידום החיסונים שנקבעו על ידי ה- PNPV והסרת הגורמים המעכבים את השגת כיסוי החיסון הולם באמצעות:

1) שמירה על תקנים מבניים ותפקודיים נאותים של שירותי חיסון;

2) זמינותם של תעלות וחומרי מידע מתאימים על חיסונים ועל מחלות הניתנות למניעה על ידי חיסונים, על התוצאות המתקבלות על ידי תוכניות למניעת חיסונים ועל אירועים מזיקים הקשורים לחיסונים;

3) ניתוח התנהגויות של סרב חיסון או היסוס וסיבותיהן וביצוע כתוצאה של פעולות ממוקדות של הצעה לחיסון פעיל;

4) יישום תקשורת ומידע, קידום והתערבויות הקשבה שמטרתן טיפול כללי בחולים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות באמצעות מבני שירות הבריאות הלאומי, תוך ניצול ההזדמנויות שמציעות התוכניות. השמה בבית הספר והמשרה;

5) מעורבות פעילה של אזרחים בקידום תכניות חיסון ופעילות מעקב, בפרט במצבים של תופעות לוואי;

ג) קידום דבקות מרצון ומודע בחיסונים שנקבעו על ידי ה- PNPV באמצעות תוכניות תקשורת בהשראת עקרונות השקיפות והעצמאות של מקורות מידע, על מנת לבסס את האמון בשירות הבריאות הלאומי בכל הקשור למניעת חיסונים ו המוניטין שלו.

2. הוועדה המתמדת לאימות מסירת דרגות הסיוע החיוניות, המוזכרת בסעיף 9 להסכם מיום 23 במרץ 2005, בועידת הקבע בין המדינה, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו שפורסם במוסף הרגיל n.83 לכתב העת הרשמי n. 105 מיום 7 במאי 2005, מוודא את העמידה ביעדי מניעת החיסון המוזכרים ב- PNPV כל חצי שנה, באופן המצוין ב- PNPV על פי סעיף 2, סעיף 1, לחוק זה.

3. אם מתגלה אישור תזרימי החשבונאות הרבעוניים (מטח), אי העמידה ביעדי מניעת החיסון המוזכרים ב- PNPV, שר הבריאות מפסיד, עד להתאמה, את חלקה של קופת החולים הלאומית האמורה בפסקה 1 לפרק מאמר זה יגיע לשנה שלאחר השנה בה צוינו ברירות המחדל.

סעיף 4. (מרשם החיסונים הלאומי)

1. מבלי לפגוע בהשפעות שמייצר סעיף 4-ב לחוק הצו 7 ביוני 2017, n. 73, הומר, עם שינויים, על פי חוק 31 ביולי 2017, נ. 119, מרשם החיסונים הלאומי מניח, מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, את שמו של "מרשם החיסונים הלאומי" ופועלו נשלט על פי צו שר הבריאות שהקים אותו, על פי המוזכרת בסעיף 4-ביס לחוק הצו 7 ביוני 2017, n. 73, בהסכמה עם הוועידה הקבועה ליחסים בין המדינה, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו. מרשם החיסונים הארצי מכיל נתונים הנוגעים לנבדקים המחוסנים ולהיות נתונים לחיסון, לנבדקים המשמיטים או נבדלים מהחיסונים שמספק ה- PNPV, ביחס לתנאים קליניים מתועדים ספציפיים, שמעידים הרופא הכללי או רופא הילדים. בחירה חופשית, כמו גם המינונים וזמני מתן החיסונים שבוצעו וכל השפעה בלתי רצויה, הזורמת לרשת הלאומית של פיקוח על רוקחות המוזכרת בצו של שר הבריאות 30 באפריל 2015, שפורסם בכתב העת הרשמי n. 143 מיום 23 ביוני 2015.

2. במרשם החיסונים הארצי מופיעים גם הנתונים הנוגעים להודעות שהגיש הרופא המטפל, לפי סעיף 1 לצו שר הבריאות 15 בדצמבר 1990, שפורסם ברשומה הרשמית מס. 6 מיום 8 בינואר 1991, או מיום כניסתו לתוקף של התקנה המסדירה את פעולתה, אלה שנאספו באמצעות מערכת הדיווח על מחלות זיהומיות של משרד הבריאות (PREMAL), המוזכרת בנקודה A1.25 .3 לנספח א 'לגזירת נשיא מועצת השרים 2017 במרץ 109, שפורסם ברשומות הרשמית מס. 12 מיום 2017 במאי XNUMX.

3. הנתונים המוזכרים בפסקאות 2 ו -3 במאמר זה משמשים להבטיח, בהקשר של מעקב אחר תכניות חיסון בשטח הלאומי, אימות כיסוי החיסון ביחס ללוח השנה הנוכחי לחיסון ופיתוח אינדיקטורים ל ברמה הארצית, האזורית והחברתית, גם למטרות השוואה.

4. הנתונים הכלולים במרשם החיסונים הלאומי משמשים גם את משרד הבריאות לביצוע התפקידים המנהלתיים והחובות הנוגעים לאיסוף וחילופי מידע עם גורמים אירופיים ובינלאומיים והכנת דוחות שיוגשו לתאים ו דוחות או מערכות יחסים לאומיים אחרים.

5. על האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו חובה להכניס את הנתונים האמורים במאמר זה למרשם החיסונים הלאומי, בכפוף לנהלים וזמנים שנקבעו בצו השרים האמורים בפסקה 1. המידע המועבר כפוף לאימות שלמותם ואיכותם ומסירת נתונים בהתאם לשיטות ולמועדי הזמן האמורים כלולה בהתחייבויות להן נדרשים האזורים והמחוזות האוטונומיים של טרנטו ובולצנו גישה למימון משלים על ידי המדינה, על פי ההסכם הנ"ל שקיבלה ועידת הקבע ליחסים בין המדינה, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו בישיבה של 23 במרץ 2005.

6. מרשם החיסונים הארצי, עם הצורות המוזכרות בצו של שר הבריאות המקים אותו לפי סעיף 4-ביס, סעיף 1 לחוק הצו 7 יוני 2017, n. 73, הומר, עם שינויים, על פי חוק 31 ביולי 2017, נ. 119, מעמיד לרשות האזורים והמחוזות האוטונומיים טרנטו ובולצנו, ברמה המרכזית, מידע הנוגע לחיסונים שבוצעו באזור או במחוז אוטונומי שאינו זה למגורים וכן חיסונים שבוצעו על ידי המטופל שעבר הועבר מאזור או מחוז אוטונומי לאזור או מחוז אוטונומי אחר.

סעיף 5. (התערבויות במקרה חירום בריאותי או פגיעה בחסינות קבוצתית)

1. אם בהקשר של פיקוח על כיסוי החיסון שבוצע על ידי משרד הבריאות בחצי שנה, מזוהים חריגות משמעותיות מהיעדים שנקבעו על ידי ה- PNPV, כדי ליצור סיכון לפגיעה בחסינות קבוצתית, על פי הצעת השר לאחר התלבטויות של מועצת השרים, לאחר ששמעו את מכון הבריאות הגבוה והועידה הקבועה ליחסים בין המדינה, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו, על פי צו נשיא הרפובליקה, מאומצים תכניות התערבות יוצאת דופן, הכוללות, במידת הצורך, את החובה לבצע חיסון אחד או יותר עבור קבוצות לידה מסוימות או עבור אנשי מקצוע בתחום הבריאות, על מנת להשיג ולשמור על כיסוי הבטיחות בחיסון.

2. רשויות הבריאות המקומיות המוסמכות טריטוריאלית מזמינות את הנבדקים הנדרשים לבצע את החיסונים, על בסיס תכניות ההתערבות יוצאת הדופן, ומספקות כל מידע שימושי אודותיה, גם לגבי החיסונים החופשיים המוצעים בהם ומעורבות את הרופא בפעילות המידע. של רפואה כללית ורופא ילדים בבחירה חופשית, ומוודאים את קיום האמצעים הכלולים בתוכניות האמורות.

3. אי קיום ההתחייבויות המוטלות על ידי תוכניות ההתערבות יוצאת הדופן, בנוכחות התנאים המוזכרים בפסקה 1 לסעיף זה, כרוך בהטלת סנקציה מנהלית ממונית בין 100 אירו ל 500 אירו. להערכה, המחלוקת והטלת הסנקציה המנהלית הנזכרת במשפט הראשון תחול, ככל שיהיה תואם, את ההוראות הכלולות בפרק I, סעיפים I ו- II לחוק 24 בנובמבר 1981, n.689. הגורמים המוסמכים המבוססים על חקיקת האזורים או המחוזות האוטונומיים מספקים הערכה, מחלוקת והטלה שהוזכרו בתקופה הקודמת.

4. בנוכחות התנאים המוזכרים בפסקה 1 למאמר זה, על מנת להגן על מצבם הבריאותי של הנבדקים שלא ניתן לחסן עבור מצבים קליניים מתועדים ספציפיים, באישור הרופא הכללי או רופא הילדים בבחירה חופשית, התוכניות החריגות של התערבות הנזכרת באותה פסקה 1 עשויה:

 1. א) להכפיף, באופן זמני, על בסיס לאומי, אזורי או מקומי, ביחס לנתונים הכלולים במרשם החיסונים הארצי, נוכחות מוסדות החינוך של מערכת החינוך הארצית, בתי ספר פרטיים שאינם שווים, שירותי חינוך מרכזי הכשרה מקצועית בילדים ואזוריים עם מתן חיסון אחד או יותר;
 2. ב) לבקש ממנהלי בתי הספר במוסדות החינוך של מערכת החינוך הארצית ובתי ספר פרטיים שאינם שווים, כמו גם לראשי מרכזי ההכשרה המקצועית האזורית ושירותי החינוך לילדים לנקוט בכל האמצעים המתאימים לשמירה על בריאות החברים. לא מחוסנים, מבטיחים גם כי נבדקים אלה ייכללו בשיעורים בהם קיימים רק קטינים מחוסנים או מחוסנים, מבלי לפגוע במספר השיעורים שנקבעו על פי ההוראות בתוקף והמגבלות האמורות בסעיף 1, סעיף 201 לחוק מיום 13. , n. 2015, וסעיף 107, פסקה 19, לחוק הגזירה מיום 7, מס. 6, הומר, עם שינויים, על פי חוק 2011 ביולי 98 לא. 15.

5. בנוכחות התנאים האמורים בפסקה 1, ביישום סעיף 7, סעיף 2, לחוק מיום 23 בדצמבר 1978, לא. 833, בצו של שר הבריאות, לאחר התייעצות עם סוכנות התרופות האיטלקית, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו, מסודרים אינטגרציה, גם באמצעות השימוש במפעל הכימיקלי התרופות הצבאי, הממוקם בפירנצה, ייצור חיסונים שאינם זמינים ואחסון מלאי הולם.

6. במקרה שיש חירום בריאותי או פרקי מגיפות ספציפיים, נותרה הכוח להפעיל את יחידת המשבר, בהתאם לסעיף 4 טרה לחוק הצו 7 יוני 2017, n. 73, הומר, עם תיקונים, על פי חוק 31 ביולי 2017, לא. 119, ושל רשות הבריאות לנקוט בהתערבויות דחופות לפי סעיף 117 לצו החקיקה 31 במרץ 1998, n. 112.

7. על מנת להקל על אספקת החיסונים לשימוש אנושי על ידי צוברים, סוכנות התרופות האיטלקית, בהסכמה עם הטבלה הטכנית של המצרפים המוזכרים בצו נשיא מועצת השרים, 14 בנובמבר 2014, פורסם בעיתון הרשמי מס ' 15 מיום 20 בינואר 2015, מפרסם את תוצאות נהלי הרכישה הריכוזיים האמורים בסעיף 9, סעיף 3 לחוק הצו האמור של 14 באפריל 2014, מס. 66, וסעיף 1, פיסקה 548, לחוק מס. 28, כולל מידע הנוגע לכמויות שנרכשו וזמני תשלום, על אספקת חיסונים לשימוש אנושי.

סעיף 6 (הוראות כספיות)

1. החיובים הנובעים מיישום חוק זה נקבעים בדרך של הפחתה מקבילה בהקצאת הקרן להתערבויות מבניות של מדיניות כלכלית לפי סעיף 10, סעיף 5 לחוק הצו. 29, הומר, עם שינויים, על פי חוק 2004 בדצמבר 282, נ. 27, וכן באמצעות הפחתה מקבילה בהרשאת ההוצאות הניתנת בסעיף 2004, פיסקה 307, אות א) לחוק הצו 1 במרץ 1, נ. 29, הומר, עם שינויים, על פי חוק 2004 במאי 81, נ. 26.

2. לצורך מימושו וניהולו האבולוציוני של מרשם החיסונים הארצי, ההקצאה האמורה בסעיף 4-ב, סעיף 3, לחוק הגזירה 7 ביוני 2017, n.73, הוסבה, עם שינויים, על פי חוק 31 יולי 2017, נ. 119, גדל ב- 185.000 אירו לשנת 2018 וב- 80.000 אירו לשנה החל משנת 2019.

3. על מנת לאסוף את הנתונים שיכללו ברישום החיסונים הלאומי באופן אחיד בכל השטח הלאומי, לרבות באמצעות שימוש חוזר במערכות מחשב או חלקים מהם שכבר מיושמים על ידי ממשלות בריאות אחרות, הוקצו 2.000.000 אירו. 2018 לשנת 500.000 ו -2019 אירו לשנה החל משנת XNUMX, המחולקים בין האזורים למחוזות האוטונומיים טרנטו ובולצנו על בסיס קריטריונים שנקבעו על פי צו של שר הבריאות, שיונפקו בשישים יום מיום הכניסה ל כוחו של חוק זה, לאחר ששמע את ועידת הקבע ליחסים בין המדינה, האזורים והפרובינציות האוטונומיות טרנטו ובולצנו.

4. החיובים הנובעים מפסקאות 2 ו -3, השווים לסך של 2.185.000 אירו לשנת 2018 ו- 580.000 אירו לשנה החל משנת 2019, נעשים תוך שימוש במשאבי הקרן האמורים בסעיף 36, סעיף 14. , החוק 27 בדצמבר 1997, נ. 449, התמזגה במקורות המימון של התקציב הרגיל של סוכנות התרופות האיטלקית.

5. שר הכלכלה והאוצר מוסמך לערוך את שינויי התקציב הנדרשים על פי גזירותיו שלו.

סעיף 7. (ביטולים וכללים סופיים)

1. חוק הצו 7 ביוני 2017, נ. 73, הומר, עם שינויים, על פי חוק 31 ביולי 2017, נ. 119, מבוטל מיום כניסתו לתוקף של תוכנית לאומית ראשונה למניעת חיסונים המוזכרת בסעיף 2 לחוק זה, למעט פסקה 3 לסעיף 4-ביס וסעיפים 4-ter, 5-bis , 5 טרה, 5 קווטר.

2. במאמר 5-quater לחוק הגזירה 7 ביוני 2017, n. 73, הומר, עם שינויים, על פי חוק 31 ביולי 2017, נ. 119, המילים: "בגלל החיסונים המצוינים בסעיף 1" מוחלפות על ידי הדברים הבאים: "בגלל החיסונים שצפויים בתוכנית למניעת החיסון הלאומית".

3. ההוראות הבאות מבוטלות:

 1. סעיף 47 לגזירת נשיא הרפובליקה 22 בדצמבר 1967, נ. 1518, ושינויים הבאים;
 2. הפסקה השנייה בסעיף 3 לחוק מס. 4;
 3. הפסקה השנייה בסעיף 3 לחוק מס. 20;
 4. סעיף 7, פיסקה 2 לחוק מיום 27 במאי 1991, מס. 165.

מקור:

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339498.pdf