חוק 229/2005: הוראות לפיצויים לטובת נבדקים שנפגעו מסיבוכים בלתי הפיכים בגלל חיסונים חובה

חוק 229/2005: הוראות לפיצויים לטובת נבדקים שנפגעו מסיבוכים בלתי הפיכים בגלל חיסונים חובה

פורסם בעיתון הרשמי מספר 258 מיום 5 בנובמבר 2005

אומנות. 1
1. לנושאים האמורים בסעיף 1, פיסקה 1 לחוק מיום 25 בפברואר 1992, נ. 210, מוכר, ביחס לקטגוריה שכבר הוקצתה להם על ידי הוועדה הרפואית-בית חולים המוסמכת, המוזכרת בסעיף 165 לטקסט המאוחד המוזכר בגזירת נשיא הרפובליקה 29 בדצמבר 1973, נ. 1092, פיצוי נוסף. פיצוי נוסף זה מורכב מקצבת חיים חודשית, השווה פי שישה מהסכום שקיבל הניזוק מכוח סעיף 2 לחוק מיום 25 בפברואר 1992, נ. 210, לקטגוריות מהראשון לרביעי של טבלה א 'שסופחה לטקסט המאוחד הנזכר בצו נשיא הרפובליקה 23 בדצמבר 1978, נ. 915, ושינויים שלאחר מכן, חמש פעמים לקטגוריה החמישית והשישית, וארבע פעמים לקטגוריות השביעית והשמינית. מחציתו משולמת לנפגע והחצי השני לקרובי המשפחה הנותנים או שסייעו לניזוק באופן רווחי ורציף. אם הצד הנפגע הוא פחות מגיל או אינו מסוגל להבין ולבקש פיצויים, הוא משולם במלואו לקרובי משפחה משותפים אליהם התייחסו בתקופה הקודמת. הזכות לפיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני הנובע ממעשה בלתי חוקי נותרה בעינה.
2. במקרה של מותם של הקרובים האמורים בפסקה 1, הפיצויים משולמים לצד הנפגע, ואם פחות או לא מצליחים להבין ולרצות, לבני המשפחה המשותפת הנותנים סיוע בצורה רווחת ורציפה, במשך כל תקופת הקיום בה חיי הפצועים.
3. אם עקב חיסון חובה, המוות התרחש לאחר מועד כניסת החוק לתוקף, המוטב יכול לבחור בין הפיצוי הנוסף האמור בפסקה 1 לבין בדיקה סכום חד פעמי שווה ל- 150.000 יורו, שישולמו בחמישה תשלומים שנתיים של 30.000 יורו כל אחד. לעניין חוק זה, התלויים הבאים נחשבים זכאים לפי הסדר: בן / בת הזוג, ילדים, הורים, אחים, אחים גדולים שאינם מסוגלים לעבוד.
4. כל סכום הפיצוי, שנקבע על פי מאמר זה, משוערך מדי שנה על בסיס השונות של מדדי ISTAT.


אומנות. 2
1. בצו של שר הבריאות, שיונפק תוך שישים יום מיום כניסתו של חוק זה לתוקף, מוקמת ועדה, ללא חיובים חדשים או גדולים יותר למדינה, להגדרת הסכומים שיש לשלם לפי סעיפים 1 ו- 4.
2. הקמת הוועדה ותפקודה הנזכרים בפסקה 1 עומדת במשאבים הכספיים, האנושיים והכלי האמצעי הקיים במסגרת החקיקה הנוכחית. ההשתתפות בפעילות העמלה אינה מולידה תשלום פיצוי או החזר הוצאות.


אומנות. 3
1. אנשים שנפגעו מחיסונים חובה הנהנים מהיתרונות המוזכרים בחוק מיום 25 בפברואר 1992, נ. 210, שיש מחלוקות משפטיות מתמשכות, על פי אותו חוק, בכל מדינה ומעלה של פסק הדין, לרבות שלב הביצוע, אשר מתכוונים לגשת להטבות הניתנות בחוק זה, חייבים לוותר על התביעה במעשה רשמי.
2. מסמכי הוויתור של בעלי העניין נשלחים לוועדה האמורה בסעיף 2.


אומנות. 4
1. לאנשים המוזכרים בפסקה 1 לסעיף 1 מוענקים יתרונות השיק חד פעמי, שסכומם נקבע על ידי הוועדה האמורה בסעיף 2, עד לסכום המרבי של עשר שנים של הפיצוי האמור באותה פסקה 1 לסעיף 1, לתקופה שבין התרחשות האירוע המזיק לבין ההשגה השיפוי עצמו. מחציתו משולמת לנפגע והחצי השני לקרובי המשפחה הנותנים או שסייעו לניזוק באופן רווחי ורציף.
2. שנים קודמות מוגדרות עם טבלאות המרה בשיעור של 50 אחוז מהתקופה שבין מועד התרחשות האירוע המזיק למועד קבלת הפיצוי.
3. הסכומים, שנקבעו על פי מאמר זה, משולמים בחמישה תשלומים שנתיים, החל מהשנה שלאחר מועד כניסת החוק לתוקף.


אומנות. 5
1. החיוב הנובע מיישום חוק זה, ששוויו 15,2 מיליון יורו לשנת 2005 ו -30 מיליון יורו לשנה החל משנת 2006, ניתן באמצעות הפחתה מקבילה של ההקצבה שהוזנה לצורך מטרת תקציב תלת שנתי לשנים 2005-2007, כחלק מהחלק הנוכחי ביחידת החיזוי הבסיסית "קרן מיוחדת" לאומדני משרד הכלכלה והאוצר לשנת 2005, תוך שימוש חלקי בהוראה הנוגעת למשרד. של בריאות.
2. שר הכלכלה והאוצר עוקב אחר ההאשמות הנובעות מיישום חוק זה, גם לצורך יישום סעיף 11-terסעיף 7 לחוק מיום 5 באוגוסט 1978, נ. 468, ותיקונים שלאחר מכן, ומעביר לחדרים, מלווים בדיווחים ספציפיים, כל גזרות שהוצאו לפי סעיף 7, פסקה שנייה, לא. 2), לחוק הנ"ל מס. 468 משנת 1978.
3. שר הכלכלה והאוצר מוסמך לערוך את שינויי התקציב הדרושים על פי גזירותיו שלו.


הורדה