חוק 28 במאי 2021, נ. 76

חוק 28 במאי 2021, נ. 76

המרה לחוק, עם תיקונים, לחוק 1 באפריל 2021, נ. 44, המכילים אמצעים דחופים לבלימת מגיפת COVID-19, בנושא חיסונים נגד SARS-CoV-2, צדק ותחרויות ציבוריות. (21G00086)
(GU n.128 מתאריך 31-5-2021)
יעיל בתאריך: 1-6-2021

אנו מכניסים את הטקסט שאושר לאמנות. 4, היחיד שמעניין אותנו מבחינת חובת החיסון של אנשי מקצוע בתחום הבריאות:


סעיף 4: הוראות דחופות בנוגע למניעת זיהום מ- SARS-CoV-2 באמצעות מתן חובות חיסון למקצועות הבריאות ולאנשי מקצוע בתחום הבריאות

1. בהתחשב במצב החירום האפידמיולוגי מ- SARS-CoV-2, עד ליישום המלא של התוכנית המוזכרת בסעיף. 1, סעיף 457, לחוק מיום 30 בדצמבר 2020, נ. 178, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 31 בדצמבר 2021, על מנת להגן על בריאות הציבור ולשמור על תנאי בטיחות נאותים במתן שירותי טיפול וסיוע, אנשי מקצוע בתחום הבריאות ועובדי שירותי הבריאות המכונים בסעיף. 1, סעיף 2 לחוק מיום 1 בפברואר 2006, נ. 43, אשר מבצעים את פעילותם במתקני בריאות ציבוריים ופרטיים, שירותי בריאות ורווחה, בתי מרקחת, פרפרמציות ומשרדים מקצועיים מחויבים לעבור חיסון חינם למניעת הידבקות ב- SARS-CoV-2. חיסון הוא דרישה מהותית להפעלת המקצוע ולביצוע ביצוע העבודה של הנבדקים המחויבים. החיסון מנוהל בהתאם לאינדיקציות המסופקות על ידי האזורים, המחוזות האוטונומיים ורשויות בריאות מוסמכות אחרות, בהתאם להוראות הכלולות בתכנית.

2. רק במקרה של סכנה בריאותית, ביחס לתנאים קליניים ספציפיים שתועדו, מאושרים על ידי הרופא הכללי, החיסון האמור בסעיף 1 אינו חובה וניתן להשמיטו או לדחותו.

3. תוך חמישה ימים מיום כניסתו לתוקף של צו זה, כל איגוד מקצועי טריטוריאלי מוסמך מעביר את רשימת החברים, עם ציון מקום מגוריהם, לאזור או למחוז האוטונומי בו הוא ישב. בתוך אותו מונח, מעסיקי עובדי שירותי הבריאות המבצעים את פעילותם במבני בריאות הציבור, הרווחה החברתית והרווחתית, בבתי מרקחת, בפרפראמטיות ובמשרדים מקצועיים שולחים את רשימת עובדיהם עם הכשרה זו, עם ציון המקום. מגורים בהתאמה, לאזור או למחוז האוטונומי שבתחומם פועלים אותם עובדים.

4. תוך עשרה ימים מיום קבלת הרשימות האמורות בפסקה 3, האיזורים והמחוזות האוטונומיים, באמצעות שירותי המידע על החיסונים, מאמתים את מצב החיסון של כל אחד מהנבדקים הכלולים ברשימות. כאשר מערכות מידע על חיסונים העומדות לרשות האזור והמחוז האוטונומי אינן מצביעות על כך שהחיסון נגד SARS-CoV-2 בוצע או שהבקשת החיסון הוגשה באופן שנקבע במסגרת מסע החיסונים הנוכחי, האזור או מחוז אוטונומי, בהתאם להוראות ההגנה על נתונים אישיים, מדווח באופן מיידי על שמות הנבדקים שאינם מחוסנים לרשות הבריאות המקומית.

5. עם קבלת הדו"ח האמור בסעיף 4, רשות הבריאות המקומית של מגורים מזמינה את המעוניין להמציא, תוך חמישה ימים מיום קבלת ההזמנה, את התיעוד המוכיח את החיסון או את השמטתו או דחייתו על פי פסקה. 2, או הגשת בקשת החיסון או אי קיומם של התנאים לחובת החיסון המוזכרת בסעיף 1. במקרה של אי הצגת המסמכים האמורים בתקופה הראשונה, רשות הבריאות המקומית, לאחר תום התקופה. בתקופה של חמשת הימים כאמור, ללא דיחוי, מזמין רשמית את המעוניין לעבור את ניהול החיסון נגד SARS-CoV-2, תוך ציון השיטות והתנאים למילוי החובה האמורה בסעיף 1. במקרה של הצגת תיעוד המאשר את בקשת החיסון, חברת הבריאות המקומית מזמינה את המעוניין להעביר מיד ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים מהמינהל, האישור המעיד על מילוי חובת החיסון.

6. לאחר שחלפו המועדים לאישור עמידה בחובת החיסון כאמור בסעיף 5, חברת הבריאות המקומית המוסמכת מאמתת את אי קיום חובת החיסון, ולאחר קבלת מידע נוסף מהרשויות המוסמכות, היא מודיעה בכתב באופן מיידי. לאדם הנוגע בדבר, למעסיק ולעמותה המקצועית אליה הוא / היא. אימוץ פעולת ההערכה על ידי חברת הבריאות המקומית קובע את השעיית הזכות לבצע שירותים או משימות הכרוכות במגעים בין אישיים או הכרוכים, בכל צורה אחרת, בסיכון להפצת הזיהום מ- SARS-CoV-2.

7. ההשעיה האמורה בסעיף 6 מועברת באופן מיידי לאדם הנוגע בדבר האיגוד המקצועי אליו הוא משתייך. 8. עם קבלת התקשורת האמורה בסעיף 6, מעביד המעסיק את העובד, במידת האפשר, למשימות, אפילו נמוכות יותר, שאינן המצוינות בסעיף 6, כאשר הטיפול מתאים לתפקידים שבוצעו, ואשר, ב בכל מקרה, אין זה כרוך בסיכונים להפצת ההדבקה. כאשר ההקצאה לתפקידים שונים אינה אפשרית, בגין תקופת ההשעיה הנזכרת בסעיף 9, לא נדרש כל תגמול או שכר או שכר אחר, אשר נקראו.

9. ההשעיה האמורה בסעיף 6 נותרה בתוקף עד למילוי חובת החיסון או, אם לא, עד להשלמת תוכנית החיסון הלאומית ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2021.

10. מבלי לפגוע בכל מקרה בהוראות האמנות. 26, סעיפים 2 ו- 2-bis, לחוק הגזרה מיום 17 במרץ 2020, נ. 18, הוסב, עם תיקונים, על פי חוק 24 באפריל 2020, נ. 27, לתקופה בה החיסון האמור בסעיף 1 מושמט או נדחה ובכל מקרה לא יאוחר מ- 31 בדצמבר 2021, המעביד מייעד את הנושאים האמורים בסעיף 2 למשימות שונות, ללא ניכוי שכר, ב על מנת למנוע את הסיכון להפצת הזיהום מ- SARS-CoV-2.

11. באותה תקופה האמורה בסעיף 10, בכדי להכיל את הסיכון להידבקות, במהלך פעילות עצמאית, הנושאים האמורים בסעיף 2 יאמצו את אמצעי המניעה התברואתיים וההיגייניים המצוינים בפרוטוקול הבטיחות הספציפי שהתקבל בצו שר הבריאות, בהסכמה עם שרי המשפטים והמדיניות העבודה והסוציאלית, תוך עשרים יום מיום כניסתו לתוקף של צו זה.

12. אסור ליישום מאמר זה להכביד על כספים ציבוריים חדשים או גדולים יותר.


מקור: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.