FOIA

אך כמה באמת מוכרים הנפגעים והמנוחים בוונטו ובאיטליה? המשרד מוציא "אין תשובה" וקורוולבה פונה

אך כמה באמת מוכרים הנפגעים והמנוחים בוונטו ובאיטליה? המשרד מוציא "אין תשובה" וקורוולבה פונה

בקשה לגישה למסמכים מינהליים על פי FOIA: המשרד מספק "אין תשובה" וערעורים של קורבלבה

בשנת 2019 הפעלנו סדרה של בקשות גישה למסמכים על פי חוק FOIA (חוק חופש המידע) למינהל הציבורי. הרעיון הוא תמיד זהה, להפיק תיעוד רשמי להורים, תיעוד של הרשות המאשרת, בתחומים שונים, את התשובות שניתנות לנו ובאופן ורוד ביותר של השערות, יש נתונים אמיתיים.

אחת מהבקשות הללו לגישה לקבצים נרשמה ב- 31 במרץ 2019, הן לאזור ונטו והן למשרד הבריאות, ובעצם מבקש את הדברים הבאים:

  • לדעת כמה מקרים של מוות מחיסונים חובה ולא חובה הוכרו בפיצויים;
  • לדעת באילו פתולוגיות נדבקו קורבנות החיסונים החובה והלא חובה שהוכרו בפיצויים;
  • לדעת אילו חיסונים הוכר להם תמורה;
  • לדעת את סכום הפיצוי הכולל ששולם עבור הנפגע או המנוח מחיסונים;
  • לדעת את הנתונים לעיל מחולקים לפי שנת הכרה בפיצויים;
  • לדעת את הנתונים לעיל מחולק לפי קבוצת גיל של הנבדק המוכר בפיצויים;
  • לדעת את הנתונים לעיל מחולקים לפי אזור מיומנות;
  • לדעת את הנתונים לעיל שנפרדו מאלה הנוגעים לנבדקים שנפגעו כתוצאה מסיבוכים בלתי הפיכים בגלל עירויים ומוצרי דם המוכרים בשיפוי.

כפי שקורה לעיתים קרובות, המכונה הביורוקרטית המסורבלת רואה את הוד מקסימום ברומא ולא בוונטו. אזור ונטו, באמצעות גופה המשלם פיצויים על פי חוק 210/92, השיב לנו תוך 15 יום מיום הבקשה. לא לכל השאלות עם תשובה קוהרנטית ושלמה, אך הנתונים הראשונים היו ברורים: 40 נבדקים שוינו בוונטו משנת 2001 עד 2015 עם ממוצע של כמעט 3 שיפוי בכל שנה, מתוכם 3 לאחר מוות.

מה אומרים לנו נתונים אלה? הוא מספר לנו שכל ה- ASL של ונטו, בזמן הראיונות עם הוריהם, סיפקו נתונים שגויים המתייחסים אך ורק ל דוחות שנמסרו על ידי קנלה ורדהכלומר אין מקרי מוות באזור ונטו מאז שהתעלה הירוקה קיימת.

רומא, גוף ההתייחסות של הרשות הלאומית לפיצוי חוק 210/92, ענתה במשהו שאנחנו נאבקים לא להגדיר מברשת-על, אך אם להיות בסדר, נגדיר "אין תשובה".

איגוד קורבלבה איפוא, לאחר שהעריך את כל החלופות האפשריות, החליט לעשות שימוש בתגובת המשרד הן לנציבות הגישה למסמכים מינהליים בנשיאות מועצת השרים והן ב- ANAC.

כמו תמיד, אנו נעדכן אתכם בהתפתחויות, בטוחים כי קו הגישה למסמכים על פי FOIA, בזכות ההורים הרבים שעזרו לנו ולעורכי דין ויועצים, ימשיך בתחומים שונים עם פעולות שנשלים, איתם נדרוש תשובות ברורות את כל השאלות שנשאל.

צוות קורבלבה

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.